Zmiany w kodeksie pracy

Z

Sejm przyjął prezydencką nowelizację kodeksu pracy.

Dyskryminacja

Uznając za nieuzasadnione dotychczasowe zróżnicowanie oraz odmienne ukształtowanie w kodeksie pracy konsekwencji naruszenia dyskryminacji i nierównego traktowania, autorzy projektu wprowadzają otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana spowoduje, jak czytamy w uzasadnieniu, że „każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację”.

Odszkodowanie za mobbing także podczas trwania stosunku pracy

Do tej pory, aby pracownik mógł wystąpić z powództwem o odszkodowanie z tytułu mobbingu, musiał uprzednio rozwiązać umowę o pracę. Autorzy projektu proponują umożliwienie dochodzenia odszkodowania także w sytuacji, kiedy stosunek pracy nie został rozwiązany.

Wydłużenie terminu na sprostowanie świadectwa pracy

Postuluje się wydłużenie z 7 do 14 dni terminu na wystąpienie przez pracownika z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy oraz na wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy w przypadku odmowy jego sprostowania.

Niewydanie świadectwa pracy

Dodatkowo wprowadza się do kodeksu pracy zapisy, że w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, a jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Z żądaniem sądowym będzie można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.

Kara za brak świadectwa w terminie

W obecnych przepisach karze grzywny od 1000 do 30.000 zł podlega pracodawca, kiedy nie wydaje świadectwa pracy, a po nowelizacji ma podlegać karze, kiedy nie wyda go w terminie (nowelizacja zaostrza regulacje i wykroczenie ma tym samym obejmować także sytuację, kiedy świadectwo pracy wydane jest po terminie).

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1653).

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com