Dokumenty prawne

1. Wypełnij i prześlij formularz

Wskaż zakres usług i prześlij formularz.

2. Odpowiedź i oferta

Po otrzymaniu zapytania nasi prawnicy przeanalizują zgłoszenie, po czym prześlą propozycję działania i ofertę.

3. Rozwiązanie

Po akceptacji oferty wykonamy usługi.

Dodatkowe informacje

Prześlij zapytanie za pośrednictwem formularza internetowego opisując potrzebną umowę lub przesyłając umowę do konsultacji czy aktualizacji.

Nasi prawnicy przeanalizują zgłoszenie i prześlą ofertę na wskazany adres e-mail.

Oferta nie jest w żaden sposób wiążąca i możesz ją zaakceptować zgodnie ze wskazanymi w niej warunkami.

Dołącz dokumenty istotne dla opisanego zapytania.

Przykładowo możesz załączyć otrzymane pisma, decyzje, umowy czy inne dokumenty dotyczące sprawy.

Załącz dokumenty w formie elektronicznej lub zeskanowanej (plik PDF lub zdjęcia).

Dokumenty możesz przesłać w kompletnej formie lub je zanonimizować (wykasowując lub zakrywając dane osobowe).

Odpowiedź otrzymasz w ciągu jednego lub maksymalnie dwóch dni roboczych.

Ofertę będziesz mógł zaakceptować dokonując płatności przelewem lub szybkimi płatnościami online, w tym blikiem.

Link do płatności znajdziesz w ofercie.

Dostawcą usług płatności jest instytucja płatnicza TPay.

Nasz strona internetowa jest zabezpieczona certyfikatem SSL, który szyfruje przesyłane informacje. Wszystkie informacje są poufne i objęte tajemnicą radcowską i adwokacką.

Przykładowe dokumenty w biznesie

Regulaminy

Dokumenty określające zasady korzystania z określonych usług lub produktów. Mogą dotyczyć na przykład regulaminów sklepów internetowych, regulaminów użytkowania wspólnot mieszkaniowych czy regulaminów korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Uchwały

Akty prawne podejmowane przez kolegialne organy różnych instytucji, na przykład przez zarządy spółek, rady nadzorcze, zgromadzenia wspólników spółek cywilnych czy rady gmin. Uchwały mogą dotyczyć różnych spraw związanych z działalnością danej instytucji.

Umowy spółek i dokumenty korporacyjne

Wszelkiego rodzaju dokumenty związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, takie jak umowy spółek, statuty, protokoły z posiedzeń organów spółki.

Dokumenty dotyczące praw własności intelektualnej

Na przykład umowy licencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich, wnioski o rejestrację znaków towarowych.

Regulacje

Wewnętrzne akty normatywne wydawane przez różne organy i instytucje, które określają szczegółowe zasady działania danej organizacji lub instytucji. Przykładem mogą być regulacje wewnętrzne w banku lub w innej instytucji finansowej.

Zarządzenia

Akty wydawane przez jednoosobowe organy administracji publicznej lub inne jednoosobowe organy w instytucjach i organizacjach. Zarządzenia są wydawane w celu realizacji zadań własnych tych organów i mogą dotyczyć różnych dziedzin prawa.

Instrukcje i wytyczne

Dokumenty wewnętrzne, które mają na celu uregulowanie sposobu działania pracowników danej instytucji lub organizacji w określonych sytuacjach. Przykładem mogą być instrukcje BHP, instrukcje obsługi sprzętu, wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych prawnicy przygotowują różne dokumenty związane z ochroną danych osobowych, takie jak polityki prywatności, klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Regulaminy sklepu (w tym sklepu internetowego)

Dokument określający zasady korzystania ze sklepu, sposób zawierania umów sprzedaży, dostawę produktów, możliwość odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty. W przypadku sklepu internetowego regulamin powinien również zawierać informacje na temat ochrony danych osobowych i cookies.

Regulaminy usług cyfrowych

Dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak dostęp do treści cyfrowych, usługi streamingowe, usługi hostingu czy platformy e-learningowe. Regulamin powinien zawierać informacje na temat zakresu świadczonych usług, warunków korzystania z usług, praw i obowiązków stron, a także postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i praw autorskich.

Regulaminy aplikacji mobilnych

Dotyczą korzystania z aplikacji na urządzenia mobilne. Powinny zawierać informacje na temat funkcjonalności aplikacji, warunków korzystania, praw i obowiązków użytkowników, a także zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych. Mogą także zawierać postanowienia dotyczące zakupów w aplikacji, dostępności aktualizacji czy odpowiedzialności za błędy i awarie.

Regulaminy usług online

Dotyczą różnego rodzaju usług świadczonych przez internet, na przykład platform społecznościowych, serwisów randkowych, portali informacyjnych. Regulamin powinien określać zasady korzystania z serwisu, prawa i obowiązki użytkowników, zasady moderacji treści, a także kwestie związane z ochroną danych osobowych i prawami autorskimi.

Przykładowe dokumenty w życiu prywatnym

Pełnomocnictwa

Dokument, w którym osoba upoważnia inną osobę do działania w swoim imieniu w określonym zakresie.

Testamenty

Testament to jednostronny akt prawny, w którym osoba (testator) wyraża swoją wolę w zakresie rozporządzenia majątkiem po swojej śmierci.

Testament może zawierać różne postanowienia, takie jak:

  • dyspozycje majątkowe: wskazanie, komu i w jakiej części mają przypaść poszczególne składniki majątku testatora;
  • wydziedziczenie: wyłączenie pewnych osób z dziedziczenia (np. ze względu na ich zachowanie wobec testatora);
  • zapiski: rozporządzenia na rzecz określonych osób lub instytucji, które nie są spadkobiercami.

Testament musi zostać sporządzony zgodnie z określonymi wymogami formalnymi, tak aby był ważny. W Polsce istnieją różne formy testamentów, takie jak testament holograficzny (pisany ręcznie), notarialny czy allograficzny (pisany przez inną osobę, ale podpisany przez testatora).

Oświadczenia woli

Oświadczenie woli to wyrażenie intencji osoby, mające na celu wywołanie określonych skutków prawnych. Oświadczenia woli są podstawą do powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunków prawnych.

Przykłady oświadczeń woli to:

  • zgoda na zawarcie umowy: wyrażenie zgody na warunki umowy, co jest niezbędne do jej zawarcia;
  • odstąpienie od umowy: wyrażenie woli rozwiązania umowy w określonych przypadkach (np. przy sprzedaży na odległość);
  • wypowiedzenie umowy: oświadczenie o zakończeniu stosunku umownego.

Aby oświadczenie woli było ważne, musi spełniać określone wymogi prawne, takie jak zgodność z prawem i porządkiem publicznym, możliwość ustalenia treści oświadczenia oraz brak wad woli (np. błąd, groźba, podstęp).