Prawo pracy

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

O

Kodeks pracy zawiera przepisy dyscyplinujące pracowników i umożliwiające nałożenie kar porządkowych. Kary porządkowe Pracodawca może zastosować naganę lub upomnienie jako kary porządkowe w przypadku naruszenia przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP lub przeciwpożarowych (PPOŻ) lub uchybienia w przyjętym potwierdzaniu przybycia i obecności (w tym...

Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego

K

W przypadku nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego pracownik naraża się na konsekwencje w postaci utraty prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Utrata prawa do wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego Jeżeli w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik wykonuje pracę...

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

K

Zwolnienia lekarskie mogą, poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kontrolować pracodawcy zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników. Pracodawca zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników może kontrolować zwolnienia lekarskie od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem...

Praca zdalna w związku z kornawirusem

P

W związku z epidemią COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie przez...

Zwolnienie ze świadczenia pracy jest uprawnieniem kierowniczym

Z

Sąd Najwyższy (SN) rozpatrując skargę kasacyjną ugruntował stanowisko na temat charakteru zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie trwania wypowiedzenia. W gruncie rzeczy SN odrzucił stanowisko, że zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy jest oświadczeniem woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sędziowie argumentowali, że stosowanie pomocniczo przepisów kodeksu cywilnego w kwestiach...

Ukryty monitoring pracowników

U

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał kolejny wyrok w sprawie zastosowania ukrytego monitoringu w stosunku do pracowników. Sprawa zawisła przed sądami hiszpańskimi, które rozstrzygały na niekorzyść pracowników. W konsekwencji pracownicy skierowali skargę na naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Postępowanie miało na celu zbadanie m.in. czy...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com