Prawo dla każdego

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej bezpłatna

P

Od 4 maja, w związku ze zmianą ustawy o prawach pacjenta, pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w określonych formach jest bezpłatne. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić pacjentowi jego dokumentację medyczną. Udostępnianie może nastąpić w różnych formach, m.in. przez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, a także w postaci skanu przekazanego...

Działalność bez zgłoszenia (nierejestrowana)

D

Od 30 kwietnia 2018 r. można prowadzić działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną). Zgodnie z ustawą, nie wymaga rejestracji działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2018 r. 1050 zł, a w 2019 r. 1125 zł. „Przychód” w rozumieniu ustawy oznacza kwoty należne, choćby nie...

Przelew na złe konto

P

Od 2011 r. po wejściu w życie ustawy o usługach płatniczych banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie musiały weryfikować zgodności numeru rachunku bankowego odbiorcy przelewu z jego danymi. Obecnie banki (dostawcy usług płatniczych) będą obowiązane podjąć działania w celu odzyskania kwoty błędnie wykonanej transakcji płatniczej i poinformować odbiorcę o nieprawidłowym przelewie...

Odległość w lotach łączonych przy odszkodowaniu za opóźnienie

O

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wskazał, jak należy określać odległość lotu z przesiadkami przy ustalaniu wysokości odszkodowania. Pytanie zadane przez niemiecki sąd dotyczyło lotu z Rzymu do Hamburga z przesiadką w Brukseli, który był opóźniony o 3 godziny i 50 minut. Bezspornym w postępowaniu był fakt przysługiwania odszkodowania pasażerom (zgodnie z rozporządzeniem nr...

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

P

Od stycznia wejdzie w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich obejmująca przedsiębiorców działających przez sklepy stacjonarne lub internetowe. Ustawa (będąca implementacją europejskiej dyrektywy 2013/11/UE) ma określać podmioty (wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK), do których będzie można skierować rozwiązanie sporu powstałego pomiędzy przedsiębiorcą a...

Publikacja zdjęcia osoby bez jej zgody

P

Wizerunek, podobnie jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska jest dobrem osobistym i zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Wizerunek przysługuje tylko osobie...

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com