RODO: Terminy zawiadomienia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych

R

Ustawa o ochronie danych osobowych precyzuje terminy na przesłanie zawiadomienia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Termin

Zgodnie z ustawą podmiot, który wyznaczył IOD, zawiadamia o tym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 14 dni od jego wyznaczenia.

Forma

Zawiadomienie sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Przepisy przejściowe

W przypadku, gdy do dnia wejścia w życie RODO u administratora działał Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), to z mocy prawa (od 25 maja 2018) staje się on IOD i pełni swoją funkcję do momentu przesłania zawiadomienia do Urzędu, najpóźniej musi to nastąpić do 1 września 2018 r.  W sytuacji niewysłania zawiadomienia do 1 września ABI, który z mocy prawa stał się IOD, przestaje pełnić swoją funkcję.

Podmioty, które przed dniem wejścia w życie RODO nie powołały ABI, a na których spoczywał obowiązek powołania IOD, zobligowani byli dokonać zawiadomienia do dnia 31 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com