RODO: co wpływa na wysokość kary?

R

RODO wskazuje czynniki, które organ nadzorczy bierze pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary finansowej.

Organ nadzorczy (w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) może nałożyć administracyjną karę pieniężną w ramach swoich uprawnień naprawczych.

Czynniki, które organ nadzorczy bierze pod uwagę

Rozważając nałożenie administracyjnej kary pieniężnej oraz ustalając jej wysokość, organ nadzorczy zwraca w każdym indywidualnym przypadku należytą uwagę na:

 • charakter, wagę i czas trwania naruszenia przy uwzględnieniu charakteru, zakresu lub celu danego przetwarzania, liczby poszkodowanych osób, których dane dotyczą, oraz rozmiaru poniesionej przez nie szkody;
 • umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia;
 • działania podjęte przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą;
 • stopień odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez nich (na mocy art. 25 i 32 RODO);
 • wszelkie stosowne wcześniejsze naruszenia ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego;
 • stopień współpracy z organem nadzorczym w celu usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego ewentualnych negatywnych skutków;
 • kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie;
 • sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, w szczególności, czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot przetwarzający zgłosili naruszenie;
 • jeżeli wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego, których sprawa dotyczy, zostały wcześniej zastosowane w tej samej sprawie inne środki, przestrzeganie tych środków;
 • stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania (art. 40 RODO) lub zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji (art. 42 RODO);
 • wszelkie inne obciążające lub łagodzące czynniki mające zastosowanie do okoliczności sprawy, takie jak osiągnięte bezpośrednio lub pośrednio w związku z naruszeniem korzyści finansowe lub uniknięcie straty.
Katalog czynników łagodzących otwarty

Zgodnie z ostatnim punktem przedstawionej listy, katalog czynników obciążających i łagodzących jest otwarty i będzie zależał od konkretnej sytuacji faktycznej badanej przez organ.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com