Przelew na złe konto

P

Od 2011 r. po wejściu w życie ustawy o usługach płatniczych banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie musiały weryfikować zgodności numeru rachunku bankowego odbiorcy przelewu z jego danymi.

Obecnie banki (dostawcy usług płatniczych) będą obowiązane podjąć działania w celu odzyskania kwoty błędnie wykonanej transakcji płatniczej i poinformować odbiorcę o nieprawidłowym przelewie.

Jeżeli w terminie miesiąca pieniądze nie zostaną zwrócone, nadawca przelewu będzie mógł zwrócić się do banku z pisemnym żądaniem udostępnienia danych odbiorcy (imienia, nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania lub siedziby) w celu dochodzenia kwoty błędnie wykonanej transakcji.

Ustawa wprowadza również sankcję: płatnik pozyskujący w opisany sposób dane i wykorzystujący je w innym celu niż dochodzenia kwoty błędnie wykonanej transakcji podlega grzywnie do 30 000 zł.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com