Podwykonawstwo w lotach łączonych – gdzie można dochodzić odszkodowania?

P

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyjaśnił sprawę właściwości sądowej i miejsca wykonania umowy w sprawach o dochodzenie odszkodowania za opóźnienie w pierwszym z lotów łączonych wykonywanych przez różnych przewoźników.

Ramy prawne

Zgodnie z prawem UE osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego, może być pozwana w innym państwie członkowskim m. in. w przypadku, kiedy przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenie wynikające z umowy; powództwo może być wówczas wytoczone przed sądem miejsca, gdzie zobowiązanie zostało wykonane albo miało być wykonane.

W przypadku świadczenia usług (np. przewóz lotniczy) miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce w państwie członkowskim, w którym usługi zgodnie z umową były świadczone albo miały być świadczone.

Wyrok

Sędziowie po rozpatrzeniu połączonych spraw orzekli, że roszczenie odszkodowawcze z tytułu dużego opóźnienia lotu skierowane przeciwko obsługującemu dany lot przewoźnikowi lotniczemu, który nie jest kontrahentem danych pasażerów (podwykonawca), wchodzi w zakres pojęcia roszczenia wynikającego z umowy i pozwala pasażerom dochodzić od tego przewoźnika odszkodowania, pomimo że nie jest stroną umowy.

Ponadto Trybunał ustalił, że w przypadku lotu łączonego, miejscem wykonania tego lotu (wykonania usług) w rozumieniu przepisów unijnych jest miejsce przylotu w ramach drugiego lotu, w sytuacji gdy przewóz obejmujący obydwa loty jest realizowany przez dwóch różnych przewoźników lotniczych, a powództwo odszkodowawcze z tytułu dużego opóźnienia tego lotu łączonego jest oparte na zdarzeniu, które miało miejsce w ramach pierwszego z tych lotów, obsługiwanego przez przewoźnika lotniczego, który nie jest kontrahentem danych pasażerów (podwykonawca). W konsekwencji pasażerowie mogą w takiej sytuacji pozwać przewoźnika przed sąd miejsca przylotu drugiego lotu.

Źródła: rozporządzenie nr 44/2001; rozporządzenie nr 1215/2012; wyrok TSUE w sprawach połączonych C-274/16, C-447/16 i C-448/16.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com