Jakie dane musi podawać spółka z o.o.?

J

Obowiązek podawania danych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pisma, zamówienia handlowe i strona internetowa

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, pisma i zamówienia handlowe (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej), a także strona internetowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą zawierać co najmniej:

 1. firmę spółki, jej siedzibę i adres;
 2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio także do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.

Odpowiedzialność za zamieszczenie informacji spoczywa na członkach zarządu spółki, a za ich brak grozi grzywna do 5000 zł.

Oświadczenia spółki

Dodatkowo, zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, podmioty wpisane do KRS są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

 1. firmę lub nazwę;
 2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
 3. siedzibę i adres;
 4. NIP;
 5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w KRS.

Obowiązek ten dotyczy oświadczeń pisemnych skierowanych do oznaczonych osób i organów w zakresie wykonywanej działalności, a więc nie dotyczy:

 • oświadczeń ustnych,
 • pism niebędących oświadczeniami,
 • oświadczeń nieobjętych zakresem działalności spółki,
 • oświadczeń składanymi w zakresie działalności spółki, ale skierowanych do nieoznaczonych osób (np. w reklamie skierowanej do nieokreślonego kręgu osób).

Ponadto, obowiązek ten nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do podmiotów pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.

W przypadku niewykonania obowiązku, sąd rejestrowy może nałożyć na osoby odpowiedzialne grzywnę do 5000 zł.

O STRONIE

mPrawnik to blog redagowany przez prawników MATULA KANCELARIA PRAWNA.

KONTAKT

MATULA KANCELARIA PRAWNA
ul. gen. Józefa Bema 5b/51
50-265 Wrocław
telefon: +48 609 683 456
e-mail: kancelaria@matulamatula.com
www.matulamatula.com